TJENESTER

Eiendomsrett, husleieforhold og håndverkstvister

Eiendomsrett/fast eiendoms rettsforhold

Det økonomisk viktigste i livet til privatpersoner er normalt forbundet med kjøp og salg av fast eiendom. Dette gjelder både brukte eiendommer som reguleres av avhendingsloven og nyoppførte boliger, leiligheter og fritidseiendommer som reguleres av bustadoppføringslova. Ofte går ikke dette helt knirkefritt og det er nødvendig med juridisk bistand. Det kan være feil og mangler ved eiendommen som er kjøpt eller solgt. Kravene i slike saker kan ofte bli betydelige.

Det oppstår også ofte tvister som relaterer seg til eiendomsgrenser. Tvister der partene er uenige om veirett til en eiendom og tvister om retter/rettigheter som andre kan ha på en eiendom, ofte kalt servitutter, er også vanlig. Slike tvister behandles ofte av Jordskifteretten.

Tvist mellom naboer som følge av høye trær og hekker hos en nabo, er også ett gjennomgående tema for tvister. Det er en tålegrense i naborettslige forhold som ikke skal overskrides. Man kan som en nabo ikke gjøre hva man vil på egen eiendom. Alle typer tvister kan her tenkes mellom naboer. Dette regulerer av nabolovens bestemmelser og da spesielt § 2.

Tvister som omhandler utførende byggefirma og håndverkere

I landet vårt brukes det årlig milliarder til oppussing og renovering av eiendommer. Det oppstår da ikke sjelden tvister forbundet med utførelsen av arbeidet og betaling av arbeidet. Håndverkere utfører heldigvis som oftest godt arbeid, men det hender ikke sjelden at arbeidet er utført mangelfullt og ikke i henhold til kontrakt, god håndverksskikk ol.

Det er særdeles viktig for forbrukers rettigheter å inngå rett type kontrakt før avtale med håndverker inngås. Dessverre kontaktes ikke advokat for rådgivning før kontrakt inngås.  Er du i tvil kontakt advokat på et tidligst mulig tidspunkt, og oppstår en tvist kan Legal advokater rådgi og bistå i tvisteløsingen.

Tvister i husleieforhold

I husleieforhold tvistes det ofte om leieobjektets stand etter endt leieforhold. Hvordan var standen til leieobjektet før leieforholdet startet? Hvordan er standen til leieobjektet etter endt leieforhold?

Har leietaker rett til nedsatt husleiebetaling hvis det oppstår skader ol. i leieobjektet?

Hva er partenes plikter og rettigheter underveis i leieforholdet? Det er nylig opprettet ett leietvistutvalg i vårt område som skal behandle slike tvister. I Legal er vi flere advokater som kan rådgi og bistå i denne type tvister.

Vi bistår deg

Legal advokater vil bistå når utfordrende situasjoner oppstår, både i form av rådgivning og eventuell bistand som ledd i prosessoppdrag for domstolen.  

  • Vurdering av om sakens tvist- Har man en sterk sak? Er saken sterk nok til at man kan iverksette rettslige skritt?
  • Forhandling med motparten for å søke en minnelig løsning.
  • Er tvisten dekket av rettshjelp via en forsikring, typisk innboforsikring eller villa/bygningsforsikring?

Kontakt våre advokater for kvalifisert bistand i saker som gjelder fast eiendom/husleieforhold.

Disse advokatene er spesialisert på dette rettsområdet

Eyolf Lund

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Eirik Myhre

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Sigurd Rønningen

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Niels-Christian Schelver Petersen

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Siri Olstad

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Vi bistår deg både i store og små saker.

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!