Priser

Informasjon om ulike priser

Generelt

Salærene avtales individuelt for hver enkel sak. Det som avtales vil fra advokatkontorets side bli bekreftet gjennom en skriftlig oppdragsbekreftelse.


Nedenstående er bare veiledende for enkelte oppdrag.


Hvor salæret baseres på tidsforbruk alene, vil vi, alt etter sakens vanskelighetsgrad og omfang, kreve et salær varierende mellom kr 1.800,- og kr 2.800,- pr. time. I tillegg kommer 25 % mva.


For en førstegangs konsultasjon inntil en halv time, legges det til grunn et konsultasjonssalær på kr 1.000,- pluss mva.

Ved saker som går under reglene for fri sakførsel, dekkes salæret av det offentlige etter offentlig sats, og klienten er forpliktet til å betale den til enhver tid gjeldende egenandel.

For øvrig vil de konkrete salæravtaler variere etter oppdragets art.

Salæret kan, etter avtale, være:

 • Fast sum
 • Pris basert på faktisk medgått tid
 • Pris basert på en vurdering av så vel tidsforbruk som sakens vanskelighetsgrad og betydning for klient


For utforming av testament, ektepakt, fremtidsfullmakt eventuelt andre «enkle» dokument avtales prisen i konsultasjonen. Normalt sett vil salæret for et slikt oppdrag ligge i området kr 5.000,- til kr 6.000,- + mva avhengig av oppdragets kompleksitet og omfang.

De vilkår som vil gjelde for oppdraget avtales ved første konsultasjon og vil fremgå av oppdragsbekreftelsen.


‍Forsikringsdekning
I mange forsikringsavtaler ligger det innbakt en rettshjelpsforsikring som på enkelte rettsområder kan gi rettigheter til dekning av deler av egne salærutgifter i forbindelse med en sak. Advokaten vil i de saker det er grunnlag for det, tilskrive forsikringsselskapet med forespørsel om slik dekning.


Fri rettshjelp

På noen prioriterte rettsområder kan det søkes om fri rettshjelp dersom man er enslig og har inntekt lavere enn kr 350.000 brutto i året. Inntektsgrensen for ektefeller og samboere er kr 540.000 brutto i året. Formuesgrensen er 150.000 kroner. Statsforvalteren og domstolene kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrenser.


Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. Du kan også få fri rettshjelp hvis du søker om voldsoffererstatning. Også i andre saker kan det unntaksvis gis fri rettshjelp. Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.


Uavhengig av hva du har i inntekt og formue kan du få fri rettshjelp i blant annet:

 • barnevernssaker for barneverns- og helsenemnda (tidligere fylkesnemnda)
 • i saker for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern og rettssaker om utskriving fra tvungent psykisk helsevern
 • i saker om militærnekting
 • i saker om tvangsekteskap
 • i saker om erstatning for uberettiget straffeforfølgning
 • for å vurdere anmeldelse i forbindelse med voldtekt
 • for å vurdere anmeldelse i sak om menneskehandel
 • i saker om NAVs feilaktige praktisering av EUs trygdeforordning


Hvis du mottar fri rettshjelp, skal du som hovedregel betale en egenandel av bistanden. Det er ingen egenandel i saker der fri rettshjelp blir gitt uavhengig av inntekt. Hvis du har en bruttoinntekt på mer enn 100.000 kroner, må du betale en egenandel for fri rettshjelp i saker med økonomisk behovsprøving.


Egenandelen i behovsprøvde saker er én gang den offentlige salærsatsen (som fra januar 2023 er 1.140 kroner). I saker med fri sakførsel utgjør egenandelen 25 prosent av utgiftene (maks åtte ganger salærsatsen). Det er advokaten som krever inn egenandelen.


Straffesaker

I de aller fleste straffesaker har du krav på å få dekket dine utgifter til forsvarer. Dette gjelder alltid ved varetektsfengsling og i de aller fleste saker etter at det er tatt ut tiltalte for retten.

I saker om brudd på veitrafikkloven, for eksempel promillekjøringsaker, kjøring uten gyldig førerkort osv. har man normalt ikke krav på at forsvarer betales av staten. Våre advokater kan imidlertid søke om dette for deg også i disse type saker. Dersom du ikke får dekket utgiftene kan du velge å engasjere forsvarer og ta kostnaden selv.

For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis dekke salæret selv. Ved henleggelse av straffesaker kan den tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

Hvis du er fornærmet i en straffesak og trenger hjelp av en advokat, vil dette ofte være dekket av det offentlige. I enkelte saker har du også krav på fri rettshjelp for å vurdere om du vil anmelde en sak til politiet. Dette gjelder blant annet i voldtektssaker.

På noen rettsområder kan det søkes om fri rettshjelp dersom du er enslig og har en inntekt lavere enn kr 350.000,- brutto i året. Inntektsgrensen for ektefeller og samboere er kr 540.000 brutto i året.

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Adresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 402 01 573. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!