2023-02-14

Helt sentrale endringer på arbeidsrettens område

Den siste tiden har det blitt gjennomført en rekke endringer på arbeidsrettens området. Både arbeidsgivere og arbeidstakere må hensynta dette som ledd i ansettelsesforhold.

Endringene kommenteres kort i det følgende:

Lovfesting av heltidsnormen – fast heltidsansettelse som hovedregel:
Den 29. november 2022 vedtok Stortinget å innføre en ”norm for heltidsarbeid”. Normen fastslår at heltidsarbeid i form av 100% stilling skal værehovedregelen i norsk arbeidsliv. Lovendringene trådte i kraft fra 1. januar 2023 og har blitt gitt som ledd i en styrking av deltidsansattes  rettigheter.

De viktigste endringene kan oppsummeres som følger:
- En lovfesting av at heltidsarbeid i form av faste 100% stillinger som hovedregel.
- Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at virksomheten dekker dette behovet ved bruk av innleid arbeidskraft, ekstravakter, tilkallingsvikarer el.
- Det har blitt innført en drøftelsesplikt som medfører at arbeidsgiver skriftlig skal vurdere og dokumentere behovet for hver enkeltdeltidsansettelse. Arbeidsgivers skriftlige begrunnelse i denne sammenheng skal videre gjøres tilgjengelig for virksomhetens tillitsvalgte som også skal være med på å drøfte spørsmålet om slik deltidsansettelse.
- Arbeidstilsynet er gitt myndighet til å kontrollere at arbeidsgivere overholder kravene til drøftelser og dokumentering.

Da endringene allerede har trådt i kraft er det viktig at arbeidsgivere oppdaterer sine rutiner for bruk av deltidsansettelser herunder kan dokumentere slik bruk.

Innstramming av reglene for innleie av arbeidskraft:
Den 16. desember 2022 vedtok Stortinget innstramminger i reglene for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Endringene trer i kraft fra og med 1. april 2023.

De viktigste endringene kan oppsummeres som følger:
- Fjerning av adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak basert på at det foreligger et "midlertidig behov", men med visse unntak for helsepersonell og arbeidstakere med "spesialkompetanse" som er knyttet til et klart avgrenset prosjekt.
- Utvidet bruk av innleie ved midlertid behov kan ellers kun avtalesmed fagforeninger med innstillingsrett i hver enkelt bedrift.
- Forbud mot innleie fra bemanningsforetak for bygningsarbeid påbyggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
- Ved innleie får den innleide arbeidstakeren rett til fastansettelse hos innleier etter tre år uavhengig av grunnlaget for innleien.
- Nærmere regulering av grensedragningen mellom innleie og entreprise som kan medføre at avtaler som tidligere ville blitt vurdert til å gjelde tjenesteytelse/entreprise nå regnes som innleie av arbeidskraft som er omfattet av arbeidsmiljølovens begrensinger.

Foreslått styrking av ansattes rettigheter:
Den 18. november 2022 la Arbeids- og inkluderingsdepartementet frem et forslag om styrking av arbeidstakeres rettigheter. Noen av forslagene kan oppsummeres som følger:

- De ansattes rettigheter ved omorganiseringer styrkes ved at enkelte rettigheter også vil gjelde overfor de øvrige konsernselskapene. Det er her foreslått at plikten til å tilby annet passende arbeid forut for oppsigelse også skal gjelde konsernselskaper dersom slik stilling ikke finnes i arbeidsgiverselskapet. Forarbeidene åpner likevel for en innsnevring av kretsensom skal være omfattet dersom dette er saklig begrunnet. I tillegg er det foreslått at fortrinnsretten til nyansettelse i opptil ett år kan gjøres gjeldende overfor konsernselskaper. Det er imidlertid ingen særskilt opplysningsplikt om ledige stillinger til de med fortrinnsrett.
- En lovfestet presisering av arbeidstakerbegrepet som langt på veier en oppsummering av de vurderingstemaene som per i dag følger av rettspraksis. Det er videre foreslått innføring av en presumpsjonsregel for at personer som utfører arbeid faktisk er arbeidstakere slik at "oppdragsgiver" har bevisbyrden for at det foreligger et oppdragsforhold og ikke et arbeidsforhold.
- Foreslått krav til opprettelse av felles samarbeidsorgan for informasjon og drøfting i konsern som sysselsetter til sammen minst 50 ansatte.
- Foreslått en plikt til å drøfte bruk av selvstendige oppdragstaker og tjenestekjøp tilsvarende drøftelsesplikt som for bruk av midlertidige ansetter, innleie og deltid. Denne drøftelsesplikten er foreslått samlet i en felles bestemmelse med tydeligere krav til hva drøftelsene skal omfatte.
- En reduksjon av tidsperioden for når midlertidige ansatte har krav på fast ansettelse fra fire til tre år uavhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.
- En vesentlig senket terskel for krav til opprettelse verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) fra henholdsvis 10 til 5 og fra 50 til 30 ansatte. Dette vil omfatte vesentlig flere bedrifter enn per i dag. Verneombudsordningen skal gjelde tilsvarende for innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere.

Det overnevnte er som omtalt ennå ikke vedtatt. Foreløpig dato forbehandling i Stortinget av de foreslåtte endringene er satt til 21. februar 2023.

Kontakt gjerne Advokatfirmaet Legal AS for en uforpliktende prat om de foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven herunder på hvilken måte dette vil påvirke virksomheter/selskaper og ansatte.

Niels-Christian Schelver Petersen

Linked in:
Facebook:
Instagram:
Twitter:

Vi bistår deg både i store og små saker.

KONTAKT

Ta kontakt. Vi er klare til å hjelpe deg. Vi bistår både i store og små saker.

Besøksadresse:
Østervågkaien 1A, 6. etasje
Postadresse:
Postboks 12, 4001 Stavanger
Telefonnummer:
Døgnåpen vakttelefon:
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 08.00-15.30
Ved behov for bistand utenom kontorets åpningstid, ring vår vakttelefon 922 12 422. Telefonen er betjent hele døgnet. NB! Ikke SMS!