Inger Marie Sunde

Inger Marie Sunde er født i 1961 og er cand. jur. fra Universitetet i Oslo 1988. Hun fikk advokatbevilling i 1994 og møterett for Høyesterett i 2004. Sunde er fast forsvarer for Stavanger tingrett og Gulating lagmannsrett og er medlem av Advokatforeningens faste lovutvalg for strafferett og straffeprosess. Sunde var medlem av det regjeringsoppnevnte Straffeprosessutvalget som avga innstilling med forslag til ny straffeprosesslov 1. november 2016. Hun er i dag medlem av den regjeringsoppnevnte Domstolkommisjonen som skal avgi sin innstilling om domstolenes organisering mm. i 2020.

Etter praksis blant annet som byråsjef i Næringsdepartementet i tiden 1988-1993, arbeidet hun en tid som advokatfullmektig/advokat i Stavanger før hun gikk inn i politiet. Sunde arbeidet som politijurist i Stavanger til hun i 1998 tiltrådte stilling som Statsadvokat i Rogaland.

Fra 1. mars 2003 har hun arbeidet som advokat hos Advokatfirmaet Legal ANS og gikk inn som partner fra 1. januar 2004. Sunde driver alminnelig advokatpraksis med hovedvekt på prosedyre i både sivile saker og straffesaker.

Gjennom sin tjenestetid i departementet deltok Sunde i forhandlingene med EU vedrørende EØS-avtalen. Hun har også undervist i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI Stavanger i tre år, og satt over en fem års periode i styret i Sør-Rogaland krets av den norske Advokatforening.

Epost: ims@legal.no
Telefon: 90879273